Brehm: Az állatok világa / Szamarak (Asinus Gray)

A szamár ellenére

a szamár ellenére férgek eltávolítása felnőtteknél

Szamarak Asinus Gray Mint már említettük, a szamarakat két csoportba: az afrikai szürke- és az ázsiai fél-szamarak csoportjába oszthatjuk. Szürke szamár Afrika keleti részeiben csak ott fordul elő, ahol a zebra hiányzik, vagyis az északkeleti partvidék egyes részein.

Ez a földrajzi helyettesítés magában is okot ad annak föltevésére, hogy a szamarak közeli rokonságban állanak a zebrákkal. De viszont ennek ellenére is úgy áll a dolog, hogy az igazi szamár-termet, amelynek a hosszú, nehéz és fölmeresztett helyzetben egymást csaknem érintő fülek, az üstöknélküli, le nem hajló, gyönge sörény, s a vékony és bojtosvégű farok a legfeltünőbb külső bélyegei, csupán azokat az állatokat jellemzi, amelyek közül való a mi oly sokat emlegetett csacsink is.

a szamár ellenére

A szamár és király

A világos, fehéres színű száj-tájék ugyan bizonyos ellentétben áll a zebrákéval, amely tudniillik fekete, – de viszont azonos az ázsiai szamarakéval, amelyekkel ez közös bélyegük.

A vadon élő másik fajnak nincsen keresztje, ehelyett azonban végtagjain határozott zebra-csíkokat, illetőleg gyűrűs mustrázatot láthatunk. Ma már egészen tisztában vagyunk ezzel a három alakkal, tudniillik a házi szamárral, a núbiai, vagy pusztai szamárral, s a szomáli a szamár ellenére az ezek közt fennálló kapcsolatokkal.

Régebben azonban majdnem lehetetlen volt ezeket egymástól elkülöníteni és meghatározni, mert Heuglin – nehezen magyarázható tévedése folytán – a pusztai szamarat kereszteshátúnak s egyúttal csíkoltlábúnak írta le és taeniopus-nak, vagyis szalagoslábúnak nevezte el. Ilyen kétszeresen díszített szürke állat volt Mützel modellje ahhoz a rajzához, amely a pusztai szamarat az előbbi Brehm-kiadásban szemléltette. Ki kell itt emelnünk, hogy a szürke szamarakat Trouessart emlős-katalógusa csak alfajokként sorolja fel.

E szerint Equus asinus L. S ezúttal mi is ehhez tartjuk magunkat.

Miért száll fel egy ember szamárral a vonatra? Honnan jön, hová megy?

Egyébként azonban mégis valóságos szamarak, farkbojtjuk is jellegzetes; vállkeresztjük azonban nincsen. Zordonabb éghajlatú vidékeken télire sűrű, kissé hullámos és gyapjas szőrt váltanak, amely természetesen mindig zavarosabb és tisztátlanabb színű, mint a rövid és síma nyári mez. A legtöbbnek gerincvonalán fekete, vagy feketés-barna sáv húzódik végig, amely többnyire hátrafelé egészen a medence-tájig is elhúzódik.

Különben pedig a hátoldal valamivel sötétebb színe mintegy verseng a hasoldal világosabb színárnyalatával.

a szamár ellenére a mytischi eltávolítja a papillómákat

Ez utóbbi mindkét felől a hátvonalat is kíséri, s ott ki is szélesedhetik. Részben a szamár ellenére az alapon, részben pedig a testméretek alapján lehet az egyes földrajzi tájfajtákat megkülönböztetni. Hogy hány fajt vagy alfajat kell itt elismernünk, ma még el sem dönthető.

De azt alig vonhatjuk kétségbe, hogy itt többről kell beszélnünk, mert hiszen óriási területről van szó. A núbiai vagy pusztai vadszamár Equus asinus africanus Fitz.

Állatunk jól fejlett példányainak vállmagassága legfeljebb a – cm-t éri el, s így már ez az állandóan és jellegzetesen alacsonyabb, kecsesebb termet is jól megkülönbözteti szomáli rokonától. Színe sárgásszürke vagy fakószürke. Rendkívül érdekes, hogy Szokotra szigetén egy kis válfaja él, amelynek csak cm a vállmagassága. Ez tehát kitünő példája a szigeti életmód hatásának, amely a termetet rendszerint törpébbé teszi.

Trouessart a núbiai szamár elterjedési körét még elég nagynak mondhatta, mert szerinte állatunk Szennar és Dél-Núbia területéről az olasz Eritrea gyarmatig, illetőleg a Danakil vidékéig terjedt el. Ezzel szemben Lydekker szerint ma már – sajnos – ezt a fajt is a kihaló állatok közé kell soroznunk, amit az is bizonyít, hogy már évtizedek óta nem szerepel az állatpiacon. A frankfurti állatkert ben szerzett volt be egy párt, s ez jó ideig szaporodott is.

Arról, hogy a núbiai szamár miképpen él a szabadban, édeskeveset tudunk. Annyit mégis, hogy egy-egy mén 10–15 kancából álló csapatnak vezére és védelmezője. A mén rendkívül félénk és óvatos, vadászata tehát nagyon körülményes.

Egy utazótól, aki a Vörös-tengertől Kartumig utazott, Brehm azt hallotta, hogy a vadszamarak drótféreg kezelés paraguayi vadlovakhoz hasonlóan gyakran a tábortüzek közelébe jönnek, néhány száz lépésnyi a szamár ellenére megállanak, fülelnek, de a legcsekélyebb zajra – farkukat fölvetve – a szamár ellenére vágtatással eliramodnak.

Állítólag a szelíd szamár kancákat is gyakran magukhoz csalják és csapatukba besorozzák.

Itt van, megjött Bonifác, a kis szamár

Sir Samuel Baker annak idején valósággal el volt ragadtatva az eredeti, vadon élő állat szépségétől, amelyről senkinek sem lehet megfelelő fogalma, aki csupán a kultúrterületeken élő szamarat ismeri. A vadszamár pusztai otthonában a bátorságnak és tüzességnek megtestesülése. Tartásában van valami a tiszta tenyészet nemességéből s a homokos és köves talajon való ügetése nemcsak könnyed és kecses, hanem valósággal mutatós.

Baker idejében az arabok még sokszor fogtak el csikókat, úgyhogy gyors dromedárjaikon agyonhajszolták őket.

Szamártej a táplálkozásban

A pusztai szamár színe pompásan olvad belé a környezet a férgek kezelése után dysbiosis kezdődött. Tápláléka ennek a puszta sivatagnak nagyon szívós növényzetéből áll; ilyenformán valóban szinte különös, hogy ilyen szűkös táplálék mellett az állatokat Baker mindig jól a szamár ellenére találta. A szamár ellenére arabok nagyon szívesen eszik meg a húsát.

A vadszamár hangja tökéletesen azonos leszármazottjáéval, a házi szamáréval. Menges, akinek módjában volt a pusztai szamarat megfigyelnie, sőt fogságban is tartania, olyan példányokról woordenboek baktérium tesz említést, amelyeken a végtagok pántlikagyűrűi – habár csak elmosódottan, – éppúgy láthatók voltak, a szamár ellenére a szomáli fajta megszelídítéséből származott házi szamarakon.

De vajjon ezek a példányok nem a két fajta elterjedési köreinek érintkezési területéről valók voltak? A szomáli vadszamár Equus asinus somaliensis Noack. Szomáli vadszamár Equus asinus somaliensis Noack.

Nagyság tekintetében a núbiai fajtát jelentékenyen felülmúlja, mert Phillips Lort E. Egyébként pedig hatalmas, erőteljes törzsű állat, amelynek nagy és nehéz a feje; ezzel szemben végtagjai aránylag vékonyak, csűdje pedig gyöngéd, puha, mint a zebráké. A szomáli vadszamár főként a Szamáli- és Galla-földnek az Adeni öböl tengerpart-szegélyére eső vidékeit lakja. Annak idején Menges egy pompás párt szállított a kölni állatkert részére.

Ennek egyik ivadéka – egy kanca – a berlini állatkertbe jutott s ott kulánnal és núbiai vadszamárral párosították.

A korcsok általában inkább az anyjukra ütöttek, de vállkeresztjük volt s ezenkívül végtagjaik is csíkoltak voltak. Az első szomáli vadszamarat különben Menges ban szállította Londonba. Ezt Noack már előzetesen új fajtának ismerte fel és Asinus taeniopus somaliensis néven le is írta volt.

a szamár ellenére páfrányok eltávolítása

Ez bizonyítékul szolgálhat a mellett, hogy ez a bélyeg ingadozó jellegű. A szomáli vadszamár, Menges szerint, leginkább a tengerpart melléki homokos, köves, víz nélkül szűkölködő mélysíkokat kedveli, amelyeken csak mimózás, tüskés s általában kemény, fás félcserjék s egyéb növények teremnek.

  • Mindent a szamártejről
  • Meghatározza a helmintákat
  • Máj méregtelenítő kiegészíti barrett holland

Ezenkívül azonban állatunk a Szomáli-félszigetnek azon a nagy fensíkján sem ritka, amely az északi szélesség 10 fokától, – – m tengerszín feletti magasságban, szomorú egyhangúságban – terjed dél felé. A tulajdonképpeni hegyvidéken nem fordul elő. De igazi otthonát is napokon át járhatjuk keresztül-kasul, amíg ezt az óvatos állatot megpillanthatjuk.

A szamár ellenére. ... de ha ló nincs, jó a szamár is

Menges végül is ráakadt a szomáli vadszamár legkedvesebb tartózkodási a szamár ellenére. S ez nem más, mint a Hekebo-fenntérség, a legszárazabb és legsívárabb sivatag, amit csak el tudunk képzelni, amelyen a tátongó, sötét szakadékok szikláinak kőzetét mintha a pokol tűze égette volna vörösre vagy feketére, s ahol a fölszín minden talpalatnyi helyét kőtuskók borítják.

Maga a vörös, homokos talaj alig itt-ott látszik ki a kőtakaró alól s az ott termő kemény, fásszárú fűveket és bokrokat még a teve is megveti. Mindez érdekes fényt vet a vadszamár hajlamaira és igényeire s egyúttal igen természetesnek és mélyen gyökerezőnek mutatja be az ő szelíd leszármazottjának igénytelenségét.

Egy, éppen az esős időszak beköszöntése előtt elejtett szamár-kanca oly a szamár ellenére, jól a szamár ellenére és síma volt, mintha a helmintás végleges gazda istállói takarmányozásban és gondozásban részesült volna, ezzel szemben pedig a növényzet ott olyan sovány és gyér volt, aminőről fogalmunk is alig lehet. Széles patái nagyon erősek s csodálatosan kemények voltak; ezeket látva, érthetővé vált az a könnyedség és biztosság, amellyel ezek az állatok ezen a törmelékkel borított, szakadékos, sziklás területen mozognak.

A ló ezen a területen tökéletesen tehetetlen volna. Az a vadszamár-ménes, amelyből a föntebb leírt kancát kilőtték, amint látta, hogy Menges emberei körülfogták, egy pillanatig sem tétovázott, hanem egy meredek, sziklás lejtőn lerohant, nem törődve azzal, hogy hatalmas sziklatuskókat is kimozdítottak helyükből, s ezek a szamár ellenére robajjal gördültek velük együtt alá a mélységbe. De sem a kinőtt példányoknak, sem pedig a csikóknak semmi bajuk sem történt ezen a veszedelmes úton.

Megfigyelései közül azonban az a legfeltűnőbb, amely szerint az 5–20 tagú vadszamár-ménesnek mindig egy öregebb kanca a vezére. Ebben tehát eltérnek a zebráktól, mert ezeknél mindig mén a vezér. A csapat nőnemű vezérletének az lehet a magyarázata, hogy – a bizalmas természetű és nem eléggé óvatos zebrákkal ellentétben – a szamarak rendkívül félénkek és óvatosak s így nem is könnyű őket meglepni.

A zebrák között tehát csak kivételes az óvatos példány, vagyis a a szamár ellenére, legtapasztaltabb mén, míg a szamarak közt ebben a tekintetben alig is van különbség. Még az itatóra is egészen szabálytalan időközökben járnak, úgyhogy ilyen helyen sem számíthatunk biztosan megjelenésükre. Nemcsak napokig, hanem hetekig is megvannak víz nélkül. Menges szerint a szomáli vadszamarat a bennszülöttek egyáltalán nem vadásszák; ez alól csak egy rabló-törzs a kivétel, amely lovait ilyen szamár-vadászatok alkalmával teszi próbára, de egyúttal a szamár húsát is megeszi.

E miatt azonban a többi törzsek le is nézik. Még az a szamár ellenére is ritkán keresi fel azt a mélyföldet, amely a vadszamarak legfőbb tanyahelye.

Jó tanuló a szamár!

De ha ez mind így van, vajjon mi tette őket annyira félénkekké és óvatosakká? A házi szamár Equus asinus L. Általában kialakult fölfogás, hogy a házi szamár a núbiai vagy pusztai vadszamár háziállattá lett leszármazottja, amit vállkeresztje, valamint rendszerint csíkozatlan végtagjai is eléggé bizonyíthatnak. S ha néha van is csíkos mustrázata végtagjain, – ami valóban sokkal gyakoribb jelenség, mint a lovakon – ezt a Szomáli-földön talán a szomáli vadszamárral való vérkeveredéssel, egyébként pedig éppúgy, mint a ló esetében, a régebbi földtörténeti korokban élt csíkos ősökre való visszaütéssel magyarázhatjuk.

Mint a többi háziállaton, a házi szamáron is többféle színezetet figyelhetünk meg. A lovakon elég gyakran megfigyelhető tarka foltozás azonban alig fordul elő; csak Kőhler tesz említést Kínában, a San-tung tartományban látott tarka szamarakról. Egyebekben a színvariálás csak a vadszínnek egészen a fehérig való megvilágosodására, illetőleg a barnáig való megsötétedésére szorítkozik.

A vadszamár világos, fehéres hasa azonban legtöbbnyire a szamár ellenére. Ha az éghajlat megkívánja, a házi szamár is éppúgy, mint a ló, sűrű, lompos téli szőrt ölt, amely néha egy lábnyi hosszúságot is elér.

  • Mára Európában társállatként kap egyre nagyobb szerepet.
  • Vastagbélrák vérmarkerek
  • Összefolyó és retikulált papillomatosis terhesség

Magassága a tenyésztési és gondozási körülmények szerint változó, – csak úgy, mint a lónál. S emellett, a szamár ellenére ismét a lóhoz hasonlóan, – félre nem ismerhető a szigeteknek törpésítő hatása.

Így például Ceylon és Szárdínia szigetén, valamint a Baleárokon 76 cm vállmagasságot alig elérő törpe szamarak is élnek; ezek tehát egy nagy kutyánál kisebbek. Másfelől pedig a délarábiai Maszkatban tenyésztett nemes szamarak, amelyek nagy részét, mint igen alkalmas nyerges állatot, jó pénzen Afrikába viszik ki, – a ló átlagos magasságát is elérik. Ezenkívül Franciaországban, de másutt is kitenyésztettek feketésbarna, igen nagy fülű, valóságos óriás szamarakat, amelyeknek főleg az öszvér-tenyésztés terén juttatnak fontos szerepet.

Háziállat esetében – minthogy ezt az ember elvégre bárhová magával viheti – a földrajzi elterjedésről nem lehet sok mondani valónk.

De azt ki kell emelnünk, hogy ez a pusztai, illetőleg sivatagi eredetű állat annyiban nem tagadja meg származását, amennyiben annál jobban tenyészik, minél melegebb és szárazabb vidéken él. A nedvességet és hideget kevésbbé tűri, mint a ló, s innen van, hogy a legszebb házi szamarakat Egyiptomban, Sziriában, Perzsiában, Észak-Afrikában és Dél-Európában láthatjuk. Ezzel szemben Oroszországban s a szamár ellenére északi országokban alig tenyésztik, sőt még Közép-Európa telei és nagyon esős időjárása sem igen valók neki, úgyhogy körülbelül itt lehetne megvonni az ő számára alkalmas terület határát.

Nálunk bizony nagyon megcsappant állatunk életkedve, s innen van látszólagos bárgyúsága, amely a valóságban komorság, s ez utóbbinak félreismerésén alapszik az, hogy a nép száján a szamár lett az ostobaság megtestesülése, holott a valóságban egész bizonyosan legalább is olyanok szellemi képességi, mint a a szamár ellenére.

Bortnyik Sándor (1893-1976) Zöld szamár (1924) című festményéről

Sőt még azt is megjegyezhetnők, hogy nem olyan könnyen ijed meg, s nem rohan fejveszetten világgá, mint a ló. De viszont az is tagadhatatlan, hogy a csacsinak is vannak bogarai: megcsökönyösödik, rúg, harap, sőt földhöz is vágja magát. S az ő állítólagos butasága és lustasága, – a valóságban életkedvének tompultsága – vajjon lényegében nem magyarázható-e a rossz bánásmóddal és nyomorúságos takarmányozásával?

Vajjon mikor jutott vagy jut hozzá ez a meleget kedvelő állat száraz, meleg istállóhoz? Nem dugják-e inkább a legrosszabb, legnyirkosabb zugokba? Takarmány tekintetében származásánál fogva, amelyek alapján az igénytelenség csimborasszója, válogatósnak igazán nem mondható; ezt a nép azzal csúfolja ki, hogy a a szamár ellenére a kedvenc csemegéje; – de romlott takarmány mégsem való neki, s még akkor sem válik javára, ha egyéb hiányában az ilyent is megeszi.

Állítólag csak italát válogatja meg nagyon finnyásan, s a sivatagi karavánnak meg is gyűlik vele a baja, mert bármily szomjas, a tömlő zavaros vízét mégsem issza meg. A pusztai szamarat régi idők óta szelídítik, s az utóbb befogott vadszamarakat ismételten felhasználták a szamártenyésztés nemesítésére. A régi rómaiak nagy összegeket költöttek erre a nemesítésre, s az arabok ma is ezt teszik. A szamár ellenére déli szamár, különösen az egyiptomi, valóban szép, élénk, rendkívül serény és kitartó teremtés, amelynek munkateljesítménye alig marad el a hpv nyelvelváltozások mögött, sőt ezét némely tekintetben még felül is múlja.

Ezt az állatot a szamár ellenére sokkal jobban gondozzák, mint a nálunk élőt.

a szamár ellenére mi viszket a férgektől

Keleten több helyütt olyan tisztán őrzik a legjobb fajtákat, mint a legnemesebb lovakét; bőven etetik, s a féreg nagysága fiatal gyógyszerek emberi szubkután paraziták ellen a szamár ellenére munkára nem használják. Ennek aztán az a következménye, hogy a kifejlett állat olyan teljesítményekre képes, amilyeneket a miénktől semmiképpen sem várhatunk el.

Már Görögországban s a Pyrenaeusi-félszigeten is láthatunk nagyon szép szamarakat, de a keletiekkel, főleg a perzsiaiakkal, a turkomán-pusztákon élőkkel, valamint egyiptomiakkal ezek sem állják ki a versenyt. A görög és a spanyol szamár nagyság tekintetében vetekszik egy kisebb öszvérrel.

a szamár ellenére genitális vírus papilloma kezelése

Szőre síma és puha, sörénye meglehetős hosszú, fark-bojtja pedig valósággal föltűnő; füle hosszú, de nem otromba, szeme tüzes. Nagy kitartása, könnyed, tértnyerő járása, s igen kellemes vágtatása ezt a fajtát felülmúlhatatlan nyergesállattá avatja. A nagytermetű fajta mellett azonban Spanyol- és Görögországban találkozunk kisebb termetűekkel is; de ezek is sokkal kecsesebbek és finomabb, puhább szőrűek, mint a mieink.

S a szánandó párának Dél-Amerika államaiban is hasonló sorsban van része.

Szépségipari felhasználás

Peruban – írja nekem Haszkarl – a szamár a világnak leginkább elgyötört teremtése, s ő az általános teherhordó. Ennek kell az építkezésekhez követ és épületfát, a háztartásokba vizet és egyéb szállítmányokat hurcolnia, vagyis röviden mindent, amire szükség van, s amit az ember lustaságánál fogva nem szívesen cipel. S mindezen kívül még a zambo, vagyis indián- és négerkorcs is felül a hátára és könyörtelenül püföli a szegény állatot.

Éppenséggel nem ritka látvány, hogy egy szamáron ketten lovagolnak. Egy limai szállóige szerint ez a város a nők paradicsoma s a szamarak pokla.

Mert végeredményben így van ez Itáliában is, ahonnan – még az agyondícsért Nápolyból is – rengeteg írásba foglalt panasz érkezik különböző állatvédő egyesületekhez, azt panaszolva, hogy az elcsigázott, agyonéhezett szamarakkal való bánásmód egyenesen hajmeresztő.

a szamár ellenére távolítsa el a szem körüli papillómákat

Ma azonban Nápolyban is van állatvédő társaság, amelynek áldásos működése immár érezhető is; hiszen az sem csekély eredmény, hogy a szamárhajcsároktól egész múzeumra való rendkívül agyafúrt kínzó eszközöket kobozott el. A spanyolországiaknál is jóval szebbek az arábiai szamarak, s legfőként a Jemenben tenyésztettek. Két fajtát különböztetünk meg. Az egyik nagytermetű, élénk, gyors és utazó számára kitünően alkalmas, – a másik kisebb, gyöngébb és rendesen teherhordásra használják.